czwartek, 1 października 2015

Darmowe porady prawne - podsumowanie akcji niebieski parasol.


Niebieski Parasol 2015


Darmowe porady prawne udzielane przez radców prawnych.
Krajowa Rada Radców Prawnych zorganizowała już po raz piąty akcję „Niebieski parasol”. W 2015 roku, po raz pierwszy w historii, akcja zostanie zorganizowana dwa razy – w kwietniu i wrześniu. Pierwsza odsłona odbyła się 18 kwietnia, w siedzibach okręgowych izb radców prawnych oraz innych wskazanych przez izby miejscach, gdzie udzielane były porady osobom potrzebującym.
 

– Podczas kwietniowej akcji można było uzyskać bezpłatną poradę prawną od wykwalifikowanego radcy prawnego – mówi Barbara Kras, sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych. Dodaje, że Prezydent RP, doceniając zaangażowanie samorządu radcowskiego w ideę pro bono, po raz kolejny objął akcję „Niebieski Parasol” patronatem honorowym.
 

Podczas akcji kilkuset radców prawnych i aplikantów radcowskich pomagało w różnego rodzaju problemach prawnych.
 

Akcja „Niebieski Parasol” cieszy się dużą popularnością. W ubiegłym roku radcowie prawni udzielili ponad ośmiu i pół tysiąca porad w całym kraju. Najczęściej zainteresowani oczekują pomocy w sprawach związanych z problemami prawnymi w pracy, sprawami związanymi z prawem rodzinnym i opiekuńczym, kwestiami spadkowymi, alimentacyjnymi, podziału majątku po rozwodzie czy sprawami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pytają również o kwestie związane z prawem pracy, prawem ubezpieczeniowym, a także dotyczącym nieruchomości i wypadków komunikacyjnych.

Radcowie prawni udzielają darmowych porad prawnych dla osób potrzebujących również cyklicznie, np w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w każdy poniedziałek. Kancelaria Radcy Prawnego LEX GEMINI Piotr Bliźniak darmowe porady prawne udziela w Żarach w każdy piątek w godzinach 16.00 do 17.00 w siedzibie kancelarii przy ul. Okrzei 9, 68-200 Żary.

czwartek, 23 lipca 2015

Zawarcie umowy spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej - zawarcie, treść.


Podstawą działalności spółki cywilnej jest umowa wspólników. Przepisy kodeksowe, w przeciwieństwie do regulacji KSH nie przewidują minimalnych wymagań umowy spółki (art. 25 KSH, art. 91 KSH, art. 105 KSH, art. 130 KSH, art. 157 KSH, art. 304 KSH). Nie mniej jednak za elementy przedmiotowo istotne umowy uznać należy określenie stron (tj. imion, nazwisk, nazw wspólników), określenie wspólnego celu gospodarczego (w wypadku, gdy celem będzie prowadzenie działalności gospodarczej, ponad to określenie rodzaju działalności) oraz określenie działań niezbędnych do realizacji owego wspólnego celu gospodarczego.48 Przez to ostatnie rozumieć należy określenie przedmiotu wkładu lub określenie działalności wspólników.
Umowa spółki zawierać może dodatkowe elementy, za najistotniejsze z nich można przyjąć: a) określenie wartości wkładów, jeżeli nie są one równe (art. 861 § 2 KC), b) określenie wielkości udziałów poszczególnych wspólników we wspólnym majątku, c) określenie czasu trwania spółki, d) określenie trybu podejmowania uchwał (art. 865 § 2 KC), e) ograniczenie prawa do prowadzenia spraw spółki (art. 865 § 1 KC), f) powierzenie prowadzenia spraw spółki osobie spoza grona wspólników (art. 866 KC), g) ograniczenie prawa do reprezentowania spółki, h) określenie sposobu reprezentowania spółki, i) określenie udziału w zysku i stracie (art. 867 § 1 KC), j) określenie terminów wypowiedzenia udziałów (art. 869 § 1 KC), k) zastrzeżenie wejścia spadkobiercy na miejsce wspólnika, l) określenie powodów rozwiązania spółki (art. 873 KC). 
Umowa spółki cywilnej, w przeciwieństwie do umów spółek regulowanych w KSH, nie wymaga rejestracji.49 W związku z tym, że przedsiębiorcami są wspólnicy, to oni legitymować się muszą wpisem do ewidencji działalności gospodarczej (ewentualnie wpisem do KRS, jeżeli wspólnikiem nie jest osoba fizyczna).50 Zgodnie z przepisami SDG działalność gospodarcza w ramach spółki cywilnej może być podjęta dopiero po uzyskaniu przez wszystkich wspólników wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (art. 14 SDG). Jeżeli dla prowadzenia działalności wymagana jest koncesja, wszyscy wspólnicy spółki cywilnej muszą ją uzyskać w celu podjęcia działalności,51 podobnie w wypadku licencji – w wypadku świadczenia usług przez osobę inną niż licencjobiorca następuje bezprawne przeniesienie uprawnień z licencji na osobę trzecią.52 
Spółki cywilne osób fizycznych powinny występować w obrocie pod imionami i nazwiskami wszystkich wspólników53, ewentualnie posługując się dodatkowo nazwami fantazyjnymi jako nazwami przedsiębiorstwa.54 Ponadto powinno używać się oznaczenia „spółka cywilna” w celu sygnalizacji prowadzenia działalności w tej formie.55 Brak podmiotowości prawnej wiąże się z brakiem możliwości posiadania przez spółkę cywilną własnej firmy56 – orzecznictwo uznaje nazwę przedsiębiorstwa spółki za dobro osobiste wspólników, a nie samej spółki.57 
Ustawodawca przesądził, że to spółka cywilna, a nie każdy ze wspólników jako indywidualny przedsiębiorca, podlega rejestracji w Urzędzie Statystycznym, w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej i to ona uzyskuje REGON.58 Wspólnicy o nadanie numeru REGON mają obowiązek wystąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki do urzędu statystycznego województwa, na którego obszarze spółka ma siedzibę.59 
Założenie spółki cywilnej służącej do prowadzenia działalności gospodarczej wymaga również zgłoszenia do urzędu skarbowego, w celu uzyskania dla spółki numeru identyfikacji podatkowej (NIP).60 Charakter prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej wymaga wystawiania faktur przez nią jako jeden podmiot.61 Obowiązek zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest konsekwencją podlegania przez wspólników oraz osoby zatrudnione przez spółkę ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Wspólnicy samodzielnie opłacają własne składki, a odpowiednie zgłoszenie nastąpić musi w terminie 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast spółka cywilna podlega zgłoszeniu jako płatnik składek w terminie 7 dni od dnia zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniem społecznym lub zdrowotnym. 
Przedsiębiorcy dla prowadzenia działalności gospodarczej posiadać muszą rachunek bankowy. Banki mogą prowadzić wspólny rachunek dla wspólników spółki cywilnej będącymi osobami fizycznymi.62 Jest to konsekwencją tego, że rachunek wspólny może być prowadzony dla kilku osób fizycznych63, oraz że to spółka cywilna jest dysponentem środków zgromadzonych na rachunku.64 Wspólny zewnętrzny rachunek wszystkich wspólników ułatwia znacznie prowadzenie działalności.65 
Umowa spółki cywilnej podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust.1 pkt k PCC).66 Obowiązek podatkowy powstaje w momencie podpisania umowy (art. 3 ust. 1 pkt 1 PCC), za podatek wspólnicy odpowiadają solidarnie (art 5 ust. 2 PCC). Przy zawieraniu umowy spółki cywilnej podstawę opodatkowania stanowi wartość wnoszonych wkładów (art. 6 ust. 1 pkt 8 PCC), przy stawce wynoszącej 0,5 % (art 7 ust. 1 pkt 9 PCC). Wspólnicy obowiązani są bez wezwania obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego (art. 10 ust.1 PCC). 
Zmiana treści umowy spółki cywilnej 
Zmiana treści umowy polegać może na przekształceniu jego treści albo na zmianie składu osobowego spółki i może nastąpić jedynie poprzez zmianę pierwotnej umowy spółki, co nie wymaga, co do zasady zachowania formy szczególnej. Wymagana jest, co do zasady jednomyślna zgoda wszystkich wspólników, gdzie każdy wspólnik działa w imieniu własnym, składając indywidualne oświadczenie woli.67 Zmiana treści stosunku spółki staje się skuteczna wobec osób trzecich już z chwilą ważnego dokonania właściwej czynności prawnej. W związku z tym, że spółki cywilne nie podlegają wpisowi do rejestru publicznego wyposażonego w przymiot jawności materialnej, skuteczność dokonania zmian względem osób trzecich oceniana będzie na zasadach ogólnych - w odniesieniu do kontrahentów powiązanych ze spółką ciągłymi stosunkami prawnymi oznacza to konieczność poinformowania ich o dokonanych zmianach. Interesy osób trzecich chroni w tej kwestii odpowiednio stosowany art. 512 KC.68 
Wypowiedzenie udziału przez wspólnika 
Wypowiedzenie udziału przez wspólnika spółki cywilnej prowadzi do zmian podmiotowych w strukturze spółki. Zgodnie z przepisem art. 869 § 1 KC, jeżeli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. Z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia. W takiej sytuacji do wspólnika należy wybór prawa, z którego skorzysta: żądania rozwiązania spółki bądź wypowiedzenia udziału, natomiast rzeczą sądu jest ocena, czy w sytuacji, gdy wspólnik żąda rozwiązania spółki zaspokojenie jego żądań nie jest w okolicznościach sprawy nadużyciem prawa podmiotowego.69 Występujący wspólnik traci udział w majątku wspólnym, który trwa nadal, a współuprawnionymi do niego są pozostali wspólnicy70. Wygasają wszystkie prawa i obowiązki  zarówno o charakterze majątkowym, jak i organizacyjnym, przysługujące wspólnikowi jako podmiotowi stosunku prawnego spółki. Prawo do wypowiedzenia umowy przysługuje każdemu wspólnikowi. Jest to jego prawo kształtujące, z tym że skutkiem wypowiedzenia nie jest rozwiązanie umowy spółki, ale wygaśnięcie stosunku prawnego spółki jedynie wobec wypowiadającego wspólnika. W istocie jest to wypowiedzenie umowy spółki71 - jednakże w odróżnieniu od innych stosunków zobowiązaniowych wypowiedzenie przez jednego wspólnika nie powoduje wygaśnięcia całego zobowiązania, ale wygaśnięcie go tylko wobec wspólnika  dokonującego wypowiedzenia – powodujące zmianę składu osobowego spółki.
Zgodnie z art. 869 § 1 KC wypowiedzenie uniezależnione jest od jakiegokolwiek powodu czy terminu ani nie wymaga uzasadnienia, jednakże odnosi się wyłącznie do spółek zawartych na czas nieokreślony. Wydaje się, że umowa spółki ani uchwała wspólników nie może wyłączyć prawa do wypowiedzenia udziału.72 Wspólnikowi przysługuje również prawo do wypowiedzenia udziału w spółce zawiązanej na czas oznaczony, bez zachowania terminów wypowiedzenia, lecz może to nastąpić jedynie z ważnych powodów (art. 869 § 2 KC). Ważne powody mogą dotyczyć zarówno samego wspólnika, jak i pozostałych wspólników, mogą nimi być przykładowo sytuacja rodzinna, długotrwała choroba, naruszenie obowiązku lojalności przez pozostałych wspólników, zaprzestanie przez pozostałych wspólników współdziałania dla określonego celu, ich uczestnictwo w działaniach i podmiotach konkurencyjnych.73 Wypowiedzenie dokonywane jest w drodze jednostronnego oświadczenia woli wypowiadającego wspólnika. Jego adresatami powinni być wszyscy wspólnicy. Nie wystarczy złożenie takiego oświadczenia wobec wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki, czy prowadzącego jej sprawy, ponieważ wypowiedzenie nie należy ani do czynności z zakresu reprezentacji, ani z zakresu prowadzenia spraw74. Ustępującemu wspólnikowi - zgodnie z zasadami określonymi w art. 871 KC - przysługuje zwrot rzeczy wniesionych tylko do używania, wypłata w pieniądzu wartości jego wkładu oraz wypłata w pieniądzu część wartości wspólnego majątku, po odliczeniu wartości wkładów, w stosunku w jakim uczestniczył w zysku. Omawiane rozliczenia nie mają wpływu na odpowiedzialność własnym majątkiem za zobowiązania powstałe w czasie członkostwa ani na roszczenia regresowe za spełnione w imieniu spółki zobowiązania.75

Radca prawny Piotr Bliźniak
LEX GEMINI Kancelaria Radcy Prawnego Żary 
www.lexgemini.pl
48 W. Pyzioł, Prawo..., op. cit., s. 57.
49 M. Machnij, Polskie..., op. cit., s. 84.
50 A. M. Malinowski, Spółka..., op. cit., s. 45.
51 W. Pyzioł, Prawo..., op. cit., s. 59.
52 Uchwała NSA z dnia 15.10.2008 r., II GPS 5/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/56D1EC0044.
53 M. Zielińska, Nazwa spółki cywilnej jako dobro osobiste, PS 1998, nr 11, s. 7; R. Sowiński, Problemy z
identyfikacją spółki cywilnej, Przegląd Podatkowy 2001, nr 5, s. 16.
54 Wyrok SN z dnia 11.03.2003 r., V CKN 1872/00, Lex nr 141386.
55 M. Rudnicki [w:] R. Szczepaniak, M. Rudnicki, M. Knaflewski, Polskie prawo spółek, Warszawa 2002, s. 60.
56 Zgodnie z przepisami art. 432 i n. KC firmą jest nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i
która służy podmiotowemu wyróżnieniu przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym. (E. Gniewek [w:] Kodeks
cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006, s. 97.
57 Wyrok SN z dnia 14.12.1990 r., I CR 529/90, OSNC 1992, nr 7-8, poz. 136.

58 § 2 pkt 1a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.07.1999 r., w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i
aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz
szczegółowych warunków i trybu współdziałania statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe
rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U. Z 2000 r. Nr 69, poz. 763 z późn zm.).
59 Art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn zm.).
60 Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. -
Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn zm.) stanowi, że jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, które na podstawie odrębnych przepisów są płatnikami podatków otrzymują numer NIP.
61 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21.03.2006 r., VI SA/Wa 2215/05, Lex nr 257125.
62 Pismo Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego z dnia 12.07.2001 r., nr BN-BPN-III-PMB-526-395/01, Glosa
2001, nr 9, s. 39-40.
63 Art. 51 ustawy z dnia 29.09.1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. - Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn zm.).
64 Art. 2A ustawy z dnia 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jedn. - Dz. U. z 2007 r. Nr 70,
poz. 474 z późn zm.).
65 M. Podleś [w:] M. Podleś, L. Siwik, Spółka cywilna w obrocie gospodarczym, Warszawa 2009, s. 58.
66 Tekst jedn. - Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm., powoływana dalej jako PCC.

67 A. Herbert, Spółka..., op. cit., s. 413.
68 Ibidem, s. 416.
69 Wyrok SA w Białymstoku z dnia 22.07.1999 r., I ACa 197/99, OSA 2000, nr 1, poz. 8.
70 A. Kidyba, K. Kopaczyńska – Pieczniak, Komentarz..., op. cit., s. 1111.

71 K. Pietrzykowski [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, Tom II red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2004, s. 570.
72 J. Gudowski [w:] G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski,
C. Żuławska, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, Warszawa 2006, s. 696
73 A. Kidyba, K. Kopaczyńska – Pieczniak, Komentarz..., op. cit., s. 1112.
74 S. Grzybowski, System..., op. cit., s. 829.
75 A. Kidyba, K. Kopaczyńska – Pieczniak, Komentarz..., op. cit., s. 1113


Radca prawny prowadzący własną Kancelarię Radcy Prawnego w Żarach. Radca prawny traktuje klientów z miasta Żary priorytetowo zapewniając nawyższą jakość usług za rozsądną cenę. Prawnik w Żarach profesionalnie doradzi w kwestiach prawnych, a także zapewni kompetentne zastępstwo przed sądem lub organem państwowym czy samorzadowym. Dobry prawnik- Żary i jego mieszkańcy potrzebują fachowej pomocy prawnej pozwalającej zabezpieczyć swoje interesy. Dobry i tani prawnik w Żarach ma swoje biuro przy ul. Okrzei 9, Żary, w budynku przychodni Medyk, nieopodal firmy Rolmasz.. Obsługuje m.in. z nowoczesną formą zajmującą się aranżacja wnętrz i projektowanie  wnętrz przez profesjonalnych architektów we Wrocławiu i Zielonej Górze RT Studio Projektowe.

wtorek, 16 czerwca 2015

Osoba fizyczna jako podmiot praw i obowiązków

Osoba fizyczna
Indywidualizacja osoby fizycznej jako podmiotu prawa cywilnego
Nazwisko osoby fizycznej.

Przepis art. 1 Kodeksu Cywilnego1 wskazuje adresatów treści norm cywilnoprawnych oraz osoby, na których rzecz ma być podjęte nakazane zachowanie lub też od czynności których obowiązek prawny adresata jest uzależniony2. Identyfikacja osoby fizycznej, wskazanej bezpośrednio w treści przepisu art. 1 KC jako tej, której stosunki są przedmiotem regulacji kodeksu, umożliwiająca stwierdzenie kto jest podmiotem stosunków w obrocie prawnym możliwa jest poprzez zestawienie szeregu cech osobistych. Podstawowe znaczenie spełnia tu imię i nazwisko, czyli językowe oznaczenie poszczególnych osób fizycznych, pozwalające rozróżnić jednostkę pośród wielu.3 W rozumieniu potocznym przez nazwisko rozumie się wspólne dla całej rodziny miano, które dzieci biorą zwykle po ojcu, a żona po mężu.4
Z brzmienia przepisu art. 6 ust.1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska5 wynika, że nazwisko składać się może jedynie z dwóch części (członów). Możliwe jest posiadane co najwyżej dwóch imion (art.6 ust. 2). Przepisy ustawy z dnia 29.09.1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego6 jako elementy identyfikacyjne wskazują w treści art. 40 ust. 2: a) nazwisko, imię oraz płeć, b) miejsce i datę urodzenia, c) nazwiska, nazwiska rodowe rodziców, imię, miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania każdego z rodziców w chwili narodzin dziecka. Może być nim również fakt zawarcia małżeństwa (art. 53 PASC) i wystawiany na jego podstawie akt małżeństwa (art. 62 PASC) albo zgon osoby fizycznej (art 67 PASC).

Nazwisko wydaje się odgrywać donioślejszą rolę, gdyż jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej.1 Jego kształtowanie pozbawione jest dowolności, a pozostaje w związku z relacjami rodzinnymi określonymi w przepisach ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy2. Przepis art. 25 § 1 KRO regulujący problematykę nazwisk nupturientów stanowi, że o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem Urzędu stanu cywilnego.3 Przepis dalej postanawia, iż w przypadku małżeństwa zawieranego przed kierownikiem USC oświadczenie takie może zostać złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa, a w wypadku zawierania związku małżeńskiego przed duchownym przed sporządzeniem przez kierownika USC zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Podzielone są zdania na temat charakteru prawnego oświadczenia małżonków w sprawie nazwiska. Z jednej strony prezentowane jest stanowisko, że oświadczenie to stanowi czynność prawnorodzinną inną niż czynność prawna normowana przepisami KC.4 Według odmiennego poglądu oświadczenie to przybiera postać prawa kształtującego, wykonywanego przez złożenie oświadczenia woli.5 Przepis art. 25 § 2 KRO dalej stanowi, iż małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nupturientów, mogą również zachować swoje dotychczasowe nazwisko lub połączyć je z dotychczasowym nazwiskiem drugiego małżonka – nazwisko utworzone w ten sposób nie może składać się z więcej niż z dwóch członów. Nie zostało natomiast dopuszczalne dokonanie wymiany nazwisk przez osoby zawierające małżeństwo. Wobec braku oświadczenia małżonkowie zachowują swoje dotychczasowe nazwiska, co jest zmianą w stosunku do stanu prawnego sprzed 1998 r., albowiem w uprzednim stanie prawnym6 wobec braku oświadczenia żony, przyjmowała ona nazwisko męża.
Regulacje zawarte w KRO określają także nazwisko dziecka. Przepis art. 88 § 1 KRO stanowi, że dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Wobec braku zgodnego oświadczenia dziecko nosi nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Kwestia nazwiska dziecka zależy od ustalenia nazwiska jego rodziców-małżonków, respektuje się przy tym postulat równouprawnienia męża i żony.7 W treści przepisu art. 88 § 3 KRO znajduje się zapis ,że przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem USC zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka albo oświadczenie, o którym mowa w § 1, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane.8 W wyniku zaprzeczenia ojcostwa dziecko traci nazwisko ojca, nabywa zaś - według art. 89 § 3 KRO - nazwisko matki, które nosiła w chwili urodzenia dziecka. Nie powoduje zmiany nazwiska dziecka rozwód rodziców ani unieważnienie małżeństwa. W przypadku ustalenia nieistnienia małżeństwa zmiana nazwiska nie następuje, albowiem dziecko od początku nie nosiło nazwiska wynikającego z faktu jego urodzenia się w rzekomym małżeństwie.9 Przytoczone przepisy znajdą również zastosowanie przypadku dziecka, którego rodzice zawarli małżeństwo po jego urodzeniu się z tym zastrzeżeniem, iż do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło lat 13 potrzebna jest jego zgoda (zob. art. 88 § 4 KRO).
W myśl przepisu art. 89 § 1 KRO, gdy ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. Zgodnie z przepisem art. 581 KPC10 uznanie ojcostwa następuje na wniosek w postępowaniu nieprocesowym, przed jakimkolwiek sądem opiekuńczym.11 Możliwe jest wskazania nazwiska jednego z rodziców albo nazwiska utworzonego przez połączenie. Wobec braku zgodnych oświadczeń, dziecko nosi nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania ukończyło 13 lat potrzebna jest jego zgoda (art. 89 KRO in fine).
W wypadku sądowego ustalenia ojcostwa, sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo stosując powyższe postanowienia. Następuje to w procesie w postępowaniu odrębnym w sprawach ze stosunków miedzy rodzicami a dziećmi (art. 453 KPC). Natomiast jeżeli ojcostwa nie ustalono, dziecko nosi nazwisko matki.
Dziecku nieznanych rodziców nazwisko nadaje sąd opiekuńczy. Postępowanie w tej sprawie jest postępowaniem nieprocesowym (art. 568 KPC, w zw. z art. 506 KPC), wszczynanym z urzędu (art. 570 KPC). Właściwym jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie dotyczy (art. 569 § 1 KPC).
Nadanie pełnoletniemu dziecku w wyroku ustalającym ojcostwo nazwisko ojca jest dopuszczalne także wtedy, gdy dziecko uzyskało na skutek zawarcia małżeństwa nazwisko małżonka. Nadanie takiego nazwiska zastępuje nazwisko rodowe, a nie uzyskane z małżeństwa.12
Dzieci pochodzące od tych samych rodziców noszą takie samo nazwisko, z zastrzeżeniem przepisów, które do zmiany nazwiska dziecka wymagają jego zgody (art. 891 KRO).13
W przypadku małżeństwa matki małoletniego dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem USC zgodne oświadczenie, że dziecko nosić będzie takie samo nazwisko, jakie nosiłoby ich wspólne dziecko. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat potrzeba jego zgody (art. 90 § 1 KRO). Przepis stosuje się odpowiednio dla sytuacji, gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka (art. 90 § 3 KRO). Regulacja ta stanowi środek asymilacji dziecka w rodzinie, nie powoduje natomiast ustalenia ojcostwa.14
Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa także kwestie nazwiska przysposobionego, stanowiąc w przepisie art. 122 KRO, że przysposobiony otrzymuje nazwisko przysposabiającego, a jeżeli został przysposobiony wspólnie przez małżonków albo jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka – nazwisko, które nosiłyby dzieci zrodzone z tego małżeństwa. Sąd Najwyższy stwierdził, że wobec treści wspomnianej normy zbędne jest orzekanie przez władze opiekuńczą w postanowieniu15 o przysposobieniu o tym, że przysposobiony będzie nosił nazwisko przysposabiającego.16 Postępowanie w sprawach o przysposobienie ma charakter nieprocesowy i następuje wyłącznie na wniosek.17 Na żądanie przysposobionego i za zgodą przysposabiającego sąd opiekuńczy postanowi, że przysposobiony nosić będzie nazwisko złożone z jego dotychczasowego nazwiska i nazwiska przysposabiającego – żądanie to w połączeniu ze zgodą wydaje się dla sądu wiążące.18
Z chwilą rozwiązania stosunku przysposobienia ustają jego skutki, lecz przysposobiony zachowuje nazwisko nabyte przez przysposobienie. Jedynie na skutek ważnych powodów, sąd na wniosek może postanowić o powrocie przysposobionego do dawnego nazwiska.
Ustalenie jakie nazwisko nosi dana osoba następuje poprzez wylegitymowanie się dowodem osobistym albowiem zgodnie z treścią przepisu art. 1 ust.3 ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych19, dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby. Wystarczający dla potwierdzenia nazwiska osoby fizycznej jest również odpis aktu stanu cywilnego wydawany na podstawie art. 79 PASC, który stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych (art. 4 PASC).
Imię nadawane jest dziecku wspólnie przez osoby sprawujące nad nim władzę rodzicielską – jest to bowiem atrybut władzy rodzicielskiej, a w razie braku porozumienia w tej sprawie rozstrzyga sąd opiekuńczy20. Przepis art. 50 PASC stanowi o ograniczeniach wyboru imienia dla dziecka: nie można wybrać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka. W wypadku naruszenia tych wymogów kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia rodziców o wyborze takiego imienia, od której to decyzji przysługuje odwołanie do wojewody jako organu odwoławczego (art 50 ust. 3 PASC)21. Od decyzji wojewody przysługiwać może ewentualnie skarga kasacyjna22. Jeśli rodzice dziecka nie dokonali wyboru imienia dziecka, prawo wyboru przechodzi na kierownika USC, który wpisuje do akt urodzenia jedno z imion zwykle w kraju używanych. Regulacja PASC daje rodzicom możliwość zmiany imienia dziecka, w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia, poprzez wspólne złożenie przez matkę i ojca pisemnego oświadczenia kierownikowi USC (art. 51 PASC).
Na oznaczenie człowieka składają się poza jego nazwiskiem i imieniem także dane o jego rodzicach, zwłaszcza ich imiona i nazwiska rodowe. Dane te pozwalają na identyfikacje osób noszących te same imiona i nazwiska – rejestruje się je zgodnie z rzeczywistością w aktach stanu cywilnego.

Radca prawny Piotr Bliźniak
LEX GEMINI Kancelaria Radcy Prawnego Żary

1Ustawa z dnia 23.04.1964 r., Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., powoływany dalej jako KC.

2P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006, s. 8.

3Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2009, s. 140.

4S. Skorupka, H. Auderski, Z. Łempicka, Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1969, s. 435.

5Dz. U. Nr 220, poz. 1414.

6Tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, powoływany dalej jako PASC.

1Wyrok SN z dnia 19.11.2003, I PK 590/02, OSNP 2004, nr 20, poz. 351.

2Ustawa z dnia 25.02.1964 r., Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm., powoływany dalej jako KRO.

3Powoływany dalej jako USC.

4A. Zielonacki, Zawarcie małżeństwa, Warszawa-Wrocław 1982, s. 113.

5J. S. Piątowski, [w:] System prawa rodzinnego i opiekuńczego red J. S. Piątowski, Warszawa -Wrocław 1985, s. 249.

6Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 757.

7T. Smyczynski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009, s. 242.

8 Określenie celu takiej regulacji znaleźć można w uzasadnieniu projektu rządowego ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Druk Nr 888 Sejm VI kadencji): „Brak porozumienia przyszłych małżonków co do nazwiska ich dzieci może być oznaką wahań, nie zaś ostatecznie przemyślanej decyzji. Jednak także decyzja podjęta przy zawarciu małżeństwa może nie być dostatecznie dojrzała i dopiero po urodzeniu się pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą dość do trwałego przekonania o trafności wyboru dla ich dzieci innego nazwiska”.

9J. Ignatowicz [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 842 - 843.

10Ustawa z dnia 17.11.1964 r., Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm., powoływany dalej jako KPC.

11A. Zieliński [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2010, s. 1072.

12Wyrok SN z dnia 13.05.1977 r. , III CRN 326/77, OSN 1978, nr 2, poz. 35.

13Wg cytowanego uzasadnienia rządowego projektu ustawy przepis ten miałby zastosowanie m.in. do dzieci pochodzących od małżonków, urodzonych również w czasie separacji orzeczonej przez sąd gdy ojcostwo męża matki zostałoby ustalone w trybie uznania albo w trybie sądowym. (Druk Nr 888 Sejmu VI kadencji).

14J. Ignatowicz, Kodeks..., op. cit., s. 854.

15J. Gudowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Orzecznictwo, Kraków 1998, s. 403.

16Orzeczenie SN z dnia 04.07.1952 r., C 1134/52, OSN 1953/54, nr 4, poz 103.

17A. Zieliński, Kodeks..., op. cit., s. 1076.

18J. Ignatowicz, Kodeks..., op cit., s. 1035.

19Tekst jedn. - Dz. U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm., powoływana dalej jako Ewid.

20T. Smyczyński, Prawo..., op. cit., s. 245.

21Wojewoda jako organ odwoławczy stosownie do przepisu art. 138 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) może utrzymać w mocy decyzję kierownika USC, uchylić ją i sam orzec o istocie sprawy bądź umorzyć postępowanie odwoławcze. W przypadku utrzymania odmownej decyzji przyjąć należy, iż rodzice dziecka nie dokonali wyboru imienia.

22Przesłanką skargi kasacyjnej może być w tym wypadku naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnie przepisu art. 50 ust. 1 PASC. Zob. Wyrok NSA z dnia 04.04.2007 r., II OSK 614/06, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

Radca prawny prowadzący własną Kancelarię Radcy Prawnego w Żarach. Radca prawny traktuje klientów z miasta Żary priorytetowo zapewniając nawyższą jakość usług za rozsądną cenę. Prawnik w Żarach profesionalnie doradzi w kwestiach prawnych, a także zapewni kompetentne zastępstwo przed sądem lub organem państwowym czy samorzadowym. Dobry prawnik- Żary i jego mieszkańcy potrzebują fachowej pomocy prawnej pozwalającej zabezpieczyć swoje interesy. Dobry i tani prawnik w Żarach ma swoje biuro przy ul. Okrzei 9, Żary, w budynku przychodni Medyk, nieopodal firmy Rolmasz.. Obsługuje m.in. z nowoczesną formą zajmującą się aranżacja wnętrz i projektowanie  wnętrz przez profesjonalnych architektów we Wrocławiu i Zielonej Górze RT Studio Projektowe.

czwartek, 14 maja 2015

Sposób dokonania przelewu wierzytelności przyszłej i jej skutki

Sposób dokonania przelewu wierzytelności przyszłej i jej skutki

Ogólnie rzecz biorąc, ze względu na swój skutek prawny przelew wierzytelności należy do czynności prawnych rozporządzających, ponieważ przenosi prawo podmiotowe jakim jest wierzytelność z jednego podmiotu na inny podmiot – przy czym może przybrać dwojaką postać: 1) umowy o podwójnym skutku oraz, 2) czystej umowy rozporządzającej.1 W pierwszym wariancie przelew polega na umowie zobowiązującej, wobec realizacji której następuje przeniesienie wierzytelności. Skutek nie musi być wyraźnie w umowie przewidziany albowiem kreuje go norma z art. 510 § 1 KC. Z kolei przelew w drugiej postaci polega na realizacji wyłącznie skutków rozporządzających, choć mimo to pozostaje on wciąż umową, której ważność uzależniona jest od istnienia zobowiązania do dokonania przysporzenia przez przeniesienie wierzytelności (pozostaje umową kauzalną). Umowa przelewu poza tym ma charakter czynności prawnej konsensualnej. Tylko w sytuacji, gdy wierzytelność została stwierdzona pismem, jej przelew powinien być pismem stwierdzony, lecz tylko pod rygorem ad probationem. Do przeniesienia wierzytelności w drodze przelewu zbędna jest zgoda dłużnika.
W odniesieniu do wierzytelności przyszłych znalazło to potwierdzenie w uchwale z 19.9.1997 r. gdzie SN uznał, że przelew wierzytelności przyszłych dostatecznie oznaczonych może nastąpić zarówno w drodze umowy zobowiązująco-rozporządzającej (art. 510 § 1 KC), jak też na mocy umowy czysto zobowiązującej (art. 510 § 2 KC). Najważniejszym wymogiem dla dopuszczalności rozporządzania wierzytelnościami przyszłymi jest oznaczenie dostatecznie szczegółowo w umowie. Chodzi o taką indywidualizację aby w momencie powstania wierzytelności można było stwierdzić,że to ona była przedmiotem przelewu. Potrzebne jest określenie tytułu powstania wierzytelności, oraz wskazania osób wierzyciela i dłużnika. Zdaniem SN, w sytuacji, gdy wierzytelność przyszła została w wystarczający sposób oznaczona w umowie zobowiązującej do jej przeniesienia, nie ma powodów, dla których konieczne byłoby zawieranie przez strony dodatkowego porozumienia o charakterze umowy rozporządzającej. Podsumowując SN stwierdził, że „umowa sprzedaży lub jakakolwiek inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przyszłej, odpowiednio oznaczonej, w zasadzie tę wierzytelność przenosi z chwilą jej powstania”.
Dokonanie przez ubezpieczającego cesji wierzytelności, wynikającej z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, nie prowadzi do nabycia tej wierzytelności, jeżeli nie doszło do zdarzenia objętego ryzykiem ubezpieczeniowym. W dacie dokonywania cesji wierzytelności cedenta nie istniała i nie mogła być przedmiotem przelewu. Do chwili wystąpienia tego zdarzenia istnieje co najwyżej ekspektatywa tej wierzytelności, a więc względne prawo tymczasowe. Pełny rozporządzający skutek umowy należy łączyć dopiero z powstaniem wierzytelności po stronie cedenta, a zatem z zajścia wypadku, przewidzianego w umowie ubezpieczenia.2
Uważa się, że niedostateczne oznaczenie wierzytelności przyszłej w umowie spowoduje to, iż wywoła ona co najwyżej skutek zobowiązujący3. Przeniesienie wierzytelności będzie zależne od zawarcia przez strony dodatkowej umowy, w której to nastąpi szczegółowe oznaczenie przedmiotu cesji. Wynika to z faktu, że niemożliwe jest rozporządzanie prawem oznaczonym rodzajowo.
Analiza rozważań SN prowadzi do wniosku, iż wierzytelność przyszła może przejść na nabywcę dopiero z chwilą powstania”. Zatem wierzytelność powstaje najpierw w majątku jej zbywcy, a dopiero później następuje jej przejście do majątku cesjonariusza. Mamy tu do czynienia z nabyciem pochodnym. „Powstaje oczywiście pytanie o sens takiej konstrukcji. Czy rzeczywiście fakt, że dana wierzytelność pozostaje przez fikcyjną sekundę w majątku cedenta, ma jakieś konsekwencje praktyczne? Wydaje się, że tak. W przypadku pochodnego nabycia wierzytelności pojawia się pewne ryzyko, że wierzytelność lub jej ekspektatywa stanie się składnikiem masy upadłościowej zbywcy albo przedmiotem skierowanej przeciwko niemu egzekucji. „4 Podnoszone jest również, że wcześniejszemu przejściu wierzytelności na cesjonariusza stoi na przeszkodzie zasada nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habe, zgodnie z którą nikt nie może przenieść więcej praw niż sam posiada.

Radca prawny Piotr Bliźniak
LEX GEMINI Kancelaria Radcy Prawnego Żary 
www.lexgemini.pl 

1Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – Część ogólna, Warszawa 2006, s. 257.
2Wyrok SN z dnia 15 lutego 2006 r., IV CSK 71/05, OSP 2008, nr 4, poz. 42.
3J. P. Naworski w glosie do uchwały SN z 19.9.1997 r., „Radca Prawny” Nr3/1998, s. 92
4http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?cid=20&id=1687&mod=m_artykuly

Radca prawny prowadzący własną Kancelarię Radcy Prawnego w Żarach. Radca prawny traktuje klientów z miasta Żary priorytetowo zapewniając nawyższą jakość usług za rozsądną cenę. Prawnik w Żarach profesionalnie doradzi w kwestiach prawnych, a także zapewni kompetentne zastępstwo przed sądem lub organem państwowym czy samorzadowym. Dobry prawnik- Żary i jego mieszkańcy potrzebują fachowej pomocy prawnej pozwalającej zabezpieczyć swoje interesy. Dobry i tani prawnik w Żarach ma swoje biuro przy ul. Okrzei 9, Żary, w budynku przychodni Medyk, nieopodal firmy Rolmasz.. Obsługuje m.in. z nowoczesną formą zajmującą się aranżacja wnętrz i projektowanie  wnętrz przez profesjonalnych architektów we Wrocławiu i Zielonej Górze RT Studio Projektowe.

środa, 29 kwietnia 2015

Uchwała SN z dnia 19 września 1997 r., III CZP 45/97, OSNC 1998, nr 2, poz. 22

Stanowisko Sądu Najwyższego dotyczące przelewu wierzytelności przyszłych.
Przelew wierzytelności przyszłych a orzeczenictwo.


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 września 1997 r. formułuje następującą tezę: „Art. 510 § 1 KC znajduje zastosowanie także do umów zobowiązujących do przeniesienia wierzytelności przyszłych".
Sąd uzasadniając uchwałę implikował, że za rządami Kodeksu zobowiązań, a także de lege lata dominuje zapatrywanie dopuszczające przelew wierzytelności przyszłych. Wyróżnił ponadto trzy omówione wcześniej kategorie wierzytelności przyszłych. Stwierdzone zostało, że przelewu nie wyklucza charakter wierzytelności przyszłych, a co do zakresu i zasad przelewu miarodajne powinny być reguły ogólne dotyczące przeniesienia praw.
Szerszemu objaśnieniu poddane zostały w uchwale zagadnienia dotyczące wymagań odpowiedniego oznaczenia przedmiotu przelewu. Stwierdzono, że o ile w umowie wyłącznie zobowiązującej do świadczenia, oznaczenie przedmiotu świadczenia może nastąpić według cech gatunkowych, o tyle w umowie rozporządzającej przedmiot musi być oznaczony indywidualnie. Jak bowiem podkreślił SN, można nabyć wyłącznie indywidualnie oznaczone prawo, a więc daną wierzytelność, daną rzecz itp.
Biorąc pod uwagę, że wierzytelność przyszła może przejść na nabywcę dopiero z momentem powstania, to wymóg ten można uznać za spełniony, wtedy gdy umowa dotycząca przelewu wierzytelności przyszłej zawiera informacje pozwalające na ustalenie, że to właśnie ona była objęta zawartą wcześniej umową. Danymi takimi, wg SN, są określenie tytułu powstania wierzytelności oraz określenie osób wierzyciela i dłużnika.
Sąd Najwyższy bezspornie stwierdził, że cesja wierzytelności przyszłych dostatecznie oznaczonych jest możliwa zarówno w drodze umowy czysto rozporządzającej ( art. 510 § 2 KC ) jak i umowy o podwójnym skutku – zobowiązująco rozporządzającej (510 § 1 KC ). Brak akceptacji dopuszczalności zawarcia umowy przelewu wierzytelności przyszłej o podwójnym skutku, mógłby być jedynie uzasadniony potrzebą oznaczenia przedmiotu przelewu, co przecież miało już miejsce w postanowieniach umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności przyszłej. Konkludując SN stwierdził, iż należy przyjąć, że umowa sprzedaży lub jakakolwiek inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przyszłej, która jest odpowiednio oznaczona, przenosi wierzytelność z chwilą jej powstania.
W swej uchwale Sąd Najwyższy podtrzymuje wykładnię art. 510 KC wyrażoną w piśmiennictwie. Jest bowiem powszechnie przyjęte, że wyrażona w tym przepisie konstrukcja umowy o podwójnym skutku znajdzie także zastosowanie do przelewu wierzytelności przyszłych. Umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przyszłej, jedynie wówczas wywoła skutek rozporządzający, gdy zawiera informacje pozwalające na ustalenie w chwili powstania wierzytelności, że to ona była przedmiotem cesji. Wierzytelności przyszłe muszą być zatem przynajmniej oznaczalne w chwili zawierania umowy przelewu przez określenie tytułu powstania wierzytelności oraz osoby dłużnika i wierzyciela .1
Pominięta słusznie została dopuszczalność przelewu takich wierzytelności, których powstanie jest w całości sprawą przyszłości, albowiem ciężko w odniesieniu do tej grupy wierzytelności mówić o cesji wierzytelności w rozumieniu art. 509 i nast. KC , „stąd uprawniony wydaje się postulat traktowania umów "zbycia" tego rodzaju wierzytelności przyszłych, np. dla zabezpieczenia kredytu bankowego, jako contractus innominatus. „2
Z aprobatą spotkały się rozważania SN dotyczące dopuszczalności i zasad przenoszenia praw. Obrazuje to jedność reguł rządzących zbywaniem wszystkich praw przyszłych, a co za tym idzie również wierzytelności przyszłych. Kryteria oznaczalności wierzytelności przyszłych sformułowane zostały w odniesieniu do dorobku piśmiennictwa. Doktryna zgodna była również co do wyrażonego w uchwale stanowiska co do dopuszczalności przelewu wierzytelności przyszłych w umowie czysto rozporządzającej a także w umowie o charakterze zobowiązująco-rozporządzającym.
Nie brakuje jednak uwag krytycznych odnośnie uchwały Sądu Najwyższego. J. P Naworski podnosi, że teza uchwały ujęta została zbyt szeroko, co w gruncie rzeczy nie odzwierciedla wniosków sformułowanych w uzasadnieniu. „Brzmienie tezy wysuniętej na czoło uchwały sugeruje, że umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przyszłej wywoła skutek rozporządzający, niezależnie od oznaczenia wierzytelności. Jej sformułowanie odbiega od wniosków w uzasadnieniu, gdzie w ostatnich fragmentach SN stwierdził wyraźnie, że: "... umowa sprzedaży lub jakakolwiek inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przyszłej odpowiednio oznaczonej w zasadzie także tę wierzytelność przenosi z chwilą jej powstania”.3
Nie zostało ponadto zaakcentowane, nie budzące w doktrynie stanowisko, że skutek rozporządzający w postaci przejścia wierzytelności na nabywcę następuje dopiero z chwilą powstania wierzytelności.4

Radca prawny Piotr Bliźniak
LEX GEMINI Kancelaria Radcy Prawnego Żary 
www.lexgemini.pl
1A. Szpunar, Przelew na zabezpieczenie, Rej. Nr 11/1995, s. 22-23.
2J. P. Naworski, Przelew powierniczy i skuteczność przelewu ekspektatywy wierzytelności, MoP 1998, nr 5, http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?cid=20&id=1362&mod=m_artykuly
3Ibidem
4K. Zawada, Umowy przenoszące wierzytelności, Rej. Nr 1/1992, s. 23.

Radca prawny prowadzący własną Kancelarię Radcy Prawnego w Żarach. Radca prawny traktuje klientów z miasta Żary priorytetowo zapewniając nawyższą jakość usług za rozsądną cenę. Prawnik w Żarach profesionalnie doradzi w kwestiach prawnych, a także zapewni kompetentne zastępstwo przed sądem lub organem państwowym czy samorzadowym. Dobry prawnik- Żary i jego mieszkańcy potrzebują fachowej pomocy prawnej pozwalającej zabezpieczyć swoje interesy. Dobry i tani prawnik w Żarach ma swoje biuro przy ul. Okrzei 9, Żary, w budynku przychodni Medyk, nieopodal firmy Rolmasz.. Obsługuje m.in. z nowoczesną formą zajmującą się aranżacja wnętrz i projektowanie  wnętrz przez profesjonalnych architektów we Wrocławiu i Zielonej Górze RT Studio Projektowe.

piątek, 17 kwietnia 2015

Wierzytelności przyszłe

Dopuszczalność przelewu wierzytelności przyszłych.
Możliwość obroty wierzytelnościami przyszłymi.

We współczesnych ustawodawstwach przelew wierzytelności przyszłych uznaje się co do zasady za dopuszczalny, mimo że przy formułowaniu obowiązujących w tych ustawodawstwach przepisów na względzie miano na ogół przelew wierzytelności istniejących. W Niemczech dla uzasadnienia dopuszczalności przelewu wierzytelności przyszłych odwołano się do § 185 KC niem., we Francji do art. 1130 KC franc., w Austrii do § 939 KC austr. Dopuszczalność przelewu wierzytelności przyszłych uznają też konwencje międzynarodowe. Artykuł 8 Konwencji Narodów Zjednoczonych o przelewie w handlu międzynarodowym dopuszcza przelew wierzytelności przyszłych (art. 5), artykuł 5 Konwencji UNIDROIT o faktoringu międzynarodowym uznaje skuteczność przelewu wierzytelności przyszłych w stosunku między stronami umowy faktoringu. Dopuszcza przelew wierzytelności przyszłych również art 11:102 ust. 1 Zasad Europejskiego Prawa Umów oraz art. 9.1.4. Zasad międzynarodowych umów handlowych UNIDROIT z 2005 r.
Dopuszczalność przelewu wierzytelności przyszłych podobnie jak samo pojęcie nie została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego, bez wątpliwości pozostaje natomiast możliwość przelewu wierzytelności przyszłej – co stwierdzone zostało orzeczeniem SN z dnia 19 września 1997. Za przyjęciem takiego stanowiska stoi również doktryna, uzasadniając ten pogląd argumentami normatywnymi a także odwołując się do racji gospodarczych.
Możliwość obrotu wierzytelnościami przyszłymi była wprost wyrażona pod rządami Kodeksu zobowiązań w art. 295, który stanowił, że przedmiotem sprzedaży mogą być także prawa mające powstać w przyszłości.
Za dopuszczalnością przelewu wierzytelnościami przyszłymi przemawia ogólna zasada, iż instytucją przelewu objęte mogą być wszystkie zbywalne wierzytelności.1 Za przyjęciem tej tezy stoi fakt, iż przepisy Kodeksu cywilnego nie zawierają żadnych ograniczeń co do zaaplikowania omawianej zasady w stosunku do przyszłych wierzytelności.
Dopuszczalność obrotu omawianymi wierzytelnościami wywieść można z analizy poszczególnych przepisów prawnych. Zgodnie z treścią art. 306 §2 KC możliwe jest ustanowienie zastawu w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłej lub warunkowej. Normy z przepisów art. 323 i 324 KC dopuszczają natomiast przeniesienie wierzytelności zabezpieczonej zastawem, a zatem również i przyszłej.
Biorąc pod uwagę aspekty gospodarcze, przelew na zabezpieczenie nie odgrywałby istotnej roli w obrocie, gdyby jego przedmiotem objęte nie mogły być wierzytelności przyszłe. Dla przykładu powołać można stosunki kredytowe, gdzie często wierzytelności kredytobiorcy przysługujące mu w chwili podpisania umowy kredytowej nie stanowią dla banku udzielającego kredytu dostatecznego źródła zabezpieczenia i dla rozszerzenia kręgi wierzytelności stanowiących przedmiot zabezpieczenia atrakcyjne stają się wierzytelności przyszłe. Przelew na zabezpieczenie nie pełniłby w obrocie znaczącej roli, gdyby jego przedmiotem nie mogły zostać wierzytelności przyszłe, to jest takie, które w chwili ich przeniesienia nie istnieją, a mają dopiero powstać w przyszłości.
Jako podstawę dopuszczalności niektórzy autorzy wymieniają przepis art. 555 KC, odnoszony w literaturze i orzecznictwie do sprzedaży praw istniejących i przyszłych.2
Niemniej jednak uznanie dopuszczalności przelewu wierzytelności przyszłych nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że nie istnieją w tym zakresie żadne ograniczenia. Jak słusznie podnosi SN, „w kwestii zakresu i zasad przelewu wierzytelności przyszłych miarodajne powinny być ogólne reguły dotyczące przelewu wierzytelności, a nawet szerzej - przeniesienia praw”. To w jakim stopniu dopuszcza się przelew wierzytelności przyszłych, w największej mierze zależeć będzie od stopnia szczegółowości oznaczenie wierzytelności przyszłej mającej być przedmiotem obrotu. Wynika to z założenia, że przedmiot rozporządzenia musi być oznaczony indywidualnie. W uchwale z 19.9.1997 r. SN stwierdził, że umowa przelewu wierzytelności przyszłej powinna zawierać „dane pozwalające ustalić w chwili zaistnienia określonej wierzytelności, iż to właśnie ona była objęta zawartą wcześniej umową”. W przekonaniu SN „nie powinno budzić wątpliwości, iż takimi danymi są określenie tytułu powstania wierzytelności oraz osoby dłużnika i wierzyciela”.
Stwierdzić należy, że w umowie przelewu wierzytelności przyszłej powinno oznaczyć co najmniej stosunek, z którego na powstać przenoszona wierzytelność w przyszłości oraz wskazać osobę przyszłego dłużnika. Nie jest wymagane natomiast, aby stosunek, z którego ma powstać przyszła wierzytelność istniała już w momencie zawarcia umowy przelewu.3
Rodzi się pytanie czy wszystkie rodzaje wierzytelności przyszłych mogą stanowić przedmiot przelewu. Wydaje się, że za dopuszczalny należy uznać przelew wierzytelności warunkowych, wierzytelności terminowych, oraz tych u podłoża których leży częściowo zrealizowany stan faktyczny. Tu bowiem znany jest stosunek prawny, z którego wyłonić ma się w przyszłości wierzytelność (podstawa prawna), a także osoba wspólnika. W stosunku do tych wierzytelności przyszłych, których powstanie jest w całości sprawą przyszłości powstaje problem, albowiem dotyczą one jedynie określonych sytuacji faktycznych, w których nie istnieje żadna sytuacja prawna implikująca, że w przyszłości powstanie wierzytelność. Brak zatem możliwości określenia osoby dłużnika, jak również podstawy prawnej.


Radca prawny Piotr Bliźniak
LEX GEMINI Kancelaria Radcy Prawnego Żary 
www.lexgemini.pl
1E. Łętowska, System prawa cywilnego, Zobowiązania część ogólna, Warszawa 1974, t. III, cz.1, s. 903
2H. Ciepła [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 1, Warszawa 2009, s. 797.
3P. Grabowski, Przelew wierzytelności przyszłych, MoP 2000, nr 9, http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?cid=20&id=1687&mod=m_artykuly

Radca prawny prowadzący własną Kancelarię Radcy Prawnego w Żarach. Radca prawny traktuje klientów z miasta Żary priorytetowo zapewniając nawyższą jakość usług za rozsądną cenę. Prawnik w Żarach profesionalnie doradzi w kwestiach prawnych, a także zapewni kompetentne zastępstwo przed sądem lub organem państwowym czy samorzadowym. Dobry prawnik- Żary i jego mieszkańcy potrzebują fachowej pomocy prawnej pozwalającej zabezpieczyć swoje interesy. Dobry i tani prawnik w Żarach ma swoje biuro przy ul. Okrzei 9, Żary, w budynku przychodni Medyk, nieopodal firmy Rolmasz.. Obsługuje m.in. z nowoczesną formą zajmującą się aranżacja wnętrz i projektowanie  wnętrz przez profesjonalnych architektów we Wrocławiu i Zielonej Górze RT Studio Projektowe.

wtorek, 7 kwietnia 2015

Szkoda wyrządzona przez pojazd wchodzący w skład przedsiębiorstwa - rozważania na temat podstawy prawnej.

 Szkoda wyrządzona przez maszynę budowlaną - jaka jest podstawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych?

Kolizje drogowe i wypadki komunikacyjne stały się codziennością. Kierowcy mają świadomość, iż w razie zdarzenia powodującego szkodę ubezpieczyciel sprawcy wypłaci należne odszkodowanie pozwalając na zrekompensowanie strat. Zdarzają się jednak nietypowe sytuację gdy pojazdem sprawcą jest maszyna używana w obrębie pasa drogowego np. roboty budowlane. Powstaje wówczas spór kto powinien wypłacić odszkodowanie za powstałe straty - czy Towarzystwo Ubezpieczeniowe ubezpieczające pojazd czy Towarzystwo ubezpieczające przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzi maszyna. Powstaje również pytanie od podstawę roszczeń - to natomiast pozwala ubezpieczycielom na przedłużenie bądź nawet na odmawianie likwidacji szkody.

Kwestia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez mechaniczny środek komunikacji wchodzący w skład przedsiębiorstwa lub zakładu wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody może wydawać się kłopotliwa, jednakże analiza obowiązujących przepisów, zwłaszcza przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, a także sięgnięcie po ratio legis ustawy rozprasza wszelkie wątpliwości. Trafnym jest rozumowania, iż jeżeli działalność przedsiębiorstwa związana jest ściśle z używaniem mechanicznych środków komunikacji, czyli istotą działalności (funkcją) jest przykładowo transport, spedycja, komunikacja samochodowa, to należy uznać, że odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez mechaniczny środek komunikacji, będący częścią składową tego przedsiębiorstwa, oparta będzie na zasadzie określonej w art. 435 § 1KC. Poszczególne pojazdy mechaniczne nie odgrywają bowiem samodzielnej roli, lecz są elementami składowymi przedsiębiorstwa poruszanego za pomocą sił przyrody. Jeżeli natomiast szkoda zostanie wyrządzona ruchem mechanicznego środka komunikacji będącego w posiadaniu przedsiębiorstwa lub zakładu, który w ramach swej działalności jedynie akcesoryjnie posługuje się mechanicznymi środkami komunikacji, to odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną ruchem tego środka komunikacji znajdzie swoją podstawę w art. 436 KC, a co za tym idzie również w przepisie art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Przyjęcie innego rozumowania prowadziłoby do nielogicznego wniosku, iż wyrządzenie szkody przez kierowcę jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego używanego do prowadzenia działalności gospodarczej zwalniałoby zakład ubezpieczeń z obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej za szkody przez niego wyrządzone. Stoi to w sprzeczności z ustawą, która wyraźnie stanowi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone ruchem pojazdu. Ustawa nie przewiduje odstępstw w tym zakresie ze względu na to czy pojazd mechaniczny objęty obowiązkowym ubezpieczeniem jest składnikiem przedsiębiorstwa.

Dla przyjęcia przepisu art. 435 KC jako podstawy odpowiedzialności wykorzystanie sił przyrody musi być dla przedsiębiorstwa czy zakładu warunkiem jego podstawowej działalności, a nie tylko być do tego pomocne. Tam zatem, gdzie nie chodzi o uruchomienie dużych mocy elementarnych, nie można mówić o szczególnym niebezpieczeństwie, które leżało u podstaw wprowadzenia odpowiedzialności na zasadzie przepisu art. 435 KC (podobnie Sąd Najwyższy w szeregu orzeczeń: w wyroku z 21.01.1974 r. I CR 762/73, w uchwale z dnia 12.07.1977 r., IV CR 216/77, wyroku z dnia 15.02.2008 r. I CSK 376/07). 

Radca prawny Piotr Bliźniak
LEX GEMINI Kancelaria Radcy Prawnego Żary
www.lexgemini.pl

Radca prawny prowadzący własną Kancelarię Radcy Prawnego w Żarach. Radca prawny traktuje klientów z miasta Żary priorytetowo zapewniając nawyższą jakość usług za rozsądną cenę. Prawnik w Żarach profesionalnie doradzi w kwestiach prawnych, a także zapewni kompetentne zastępstwo przed sądem lub organem państwowym czy samorzadowym. Dobry prawnik- Żary i jego mieszkańcy potrzebują fachowej pomocy prawnej pozwalającej zabezpieczyć swoje interesy. Dobry i tani prawnik w Żarach ma swoje biuro przy ul. Okrzei 9, Żary, w budynku przychodni Medyk, nieopodal firmy Rolmasz.. Obsługuje m.in. z nowoczesną formą zajmującą się aranżacja wnętrz i projektowanie  wnętrz przez profesjonalnych architektów we Wrocławiu i Zielonej Górze RT Studio Projektowe.